Author Vladimir Lifanov, Aslamova Viktoriya via Behance